Kuntavaaliteemamme odottavat toteutumista…meillä olisi tahtoa ne toteuttaa

Sonkajärven demarien vaaliteemat

Tehdään Sonkajärvestä kulttuuri- ja luontomatkailun sekä etätyön tekemisen mallipaikkakunta.

Korona-aika on luonut tarpeen aivan uudenlaiselle elämäntyylille, joten ”huutoon” on osattava vastata. Kunnassamme on nykyaikaiset liikunta- ja kulttuuripaikat, puhdas luonto, monipuoliset luonto- ja vesistöreitit, niin kesä- kuin talviajan liikkumiseen, sekä erittäin vireät kylät ja siellä toimivat kylätoimikunnat. Tapahtumia ja nähtävää riittää.

TOIMENPITEET

 1. Edistetään digitalisaatiota, jotta etätyön tekeminen olisi kaikille mahdollista ja tasapuolista. Myös kunnantalon digitalisaatio on saatava toimivalle tasolle ja etäyhteydet häiriöttömiksi.
 2. Kunnan markkinointi on nostettava nykyajan vaatimalle tasolle. Mm. kunnan www- sivujen tekemisessä on käytettävä alan ammattilaisten apua ja sivuja on päivitettävä säännöllisesti.
 3. On käynnistettävä uudelleen paluumuuttajien aktivointi ja mökkiläisten kanssa pidettävä yhteydenpito. On aika herättää MÖKKIPÖRSSI uudelleen henkiin.
 4. Kakkosasumisen mahdollisuudet on tuotava markkinoinnissa voimakkaammin esille. Teknisen toimen rooli mm. kaavoitus-, lupa- ja ohjausasioissa korostuu.

Peruspalveluja on puolustettava

Terveyspalvelut ovat ihmiselle tärkein asia maailmassa. Palveluja on oltava myös lähellä ihmistä.

TOIMENPITEET

 1. Sonkajärven terveyskeskus peruskorjataan.
  Me demarit olemme olleet yksimielisesti (ainoana poliittisena ryhmänä) koko ajan puolustamassa Sonkajärven terveyskeskuksen peruskorjauksen toteuttamista ja sitä kautta lähipalvelujen toteutumista, kun uusi maakunnallinen SOTE ottaa ohjat käsiinsä. Meille tärkeää on myös ihmisille tärkeiden lähipalvelujen pysyminen molemmissa taajamissa.
 2. Hoito ja hoiva.
  Sonkajärvellä hoitoa ja hoivaa on oltava tarjolla monentasoisissa asumisyksiköissä. Tehostetun palveluasumisen rinnalla on oltava myös useita kevyempiä asumismuotoja, jonne tarvittavat palvelut tuodaan. Omassa kodissa asuminen on turvattava.
 3. Jokainen ihminen on tärkeä! Sonkajärven kunta vastaa siitä, että kunnassa asuvat vammaiset ja heidän omaisensa, saavat läheltä tarvitsemaansa ohjausta ja neuvontaa, sekä henkilökohtaista apua, asuinpaikasta riippumatta. On tarjottava myös palveluseteleitä, joilla henkilökohtaista palvelua voi tarvittaessa ostaa myös yksityisiltä yrityksiltä.
 4. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden aseman parantaminen.
  Välttämättömien, asumista tukevien palvelujen saatavuus on turvattava ym. kohderyhmään kuuluville asiakkaille. Palvelut kuuluvat heille iästä riippumatta, väliinputoamisvaiheita, – ”et kuulu kenenkään palveluiden tarjoajan piiriin” – ei enää sallita!

Ehkäistään terveyseroja ja huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista

Sonkajärven kunnan pitää jatkossakin huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, vaikka suuri osa tehtävistä siirtyy ns. hyvinvointialueille sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, vähenee kalliimpien sote-palveluiden tarve.

TOIMENPITEET

 1. Vahvistetaan ikäihmisten elämäniloa ja hyvää elämää, tarjoamalla juuri heille kohdennettuja liikunta- ja kulttuuritoimen, sekä kansalaisopiston palveluita. ”Voimaa vanhuuteen” – hankkeen hyvät käytännöt on otettava pysyvästi käyttöön mm. seurojen ja yhdistysten kanssa toteutettavalla yhteistyöllä. Rahoitus turvataan avustuksilla.
 2. Kaikilla sonkajärveläisillä on oltava tulotasoon katsomatta mahdollisuus monipuoliseen liikunnan harrastamiseen, joko omatoimisessa arkiliikunnassa tai liikuntatoimen -, kansalaisopiston -, yhdistysten/seurojen järjestämissä liikuntaryhmissä. Monipuolinen palvelutarjonta vaatii riittävän tuen yhdistyksille ja seuroille.
 3. Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen panostetaan yhdessä liikuntatoimen -, koulujen kerhotoiminnan – ja seurojen/järjestöjen/kyläyhdistysten yhteistyöllä. Urheiluseurojen kunta-avustuksen saamisen kriteerinä on jatkossa oltava ns. ”matalan kynnyksen” harrastustoiminnan tarjoaminen liian vähän liikkuville lapsille ja nuorille.

Nykyinen kouluverkkomme pidetään laadukkaana, elinvoimaisena ja houkuttelevana

Sonkajärveläisten nuorten opintie pidentyy, kun oppivelvollisuutta jatketaan toisen asteen opintojen loppuun asti. Samalla lapset ja nuoret tarvitsevat entistä enemmän ohjausta. Ohjausta tarvitaan varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen asti. Siirtyessään peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen, opiskelijat jäävät liian vähälle huomiolle. Monet toisen asteen opiskelijat tarvitsevat apua myös arjen ongelmiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjaus onnistuu, jos osaavaa henkilökuntaa on tarpeeksi. Toisen asteen opiskelijoille olisi kehiteltävä ns. ”kisällimalli”, jolla mahdollistetaan harjoittelupaikkoja mm. kunnassa.

Henkilökohtaisen tuen tarve peruskoulussa on lisääntynyt erittäin voimakkaasti. Jotta opettajien jaksaminen vaativassa työssään turvataan, on Sonkajärven sivistystoimen budjetissa huomioitava myös koulunkäynnin -, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien – ja muun ammattihenkilöstön riittävyys ja – pätevyys. Opettajien – ja koulun henkilökunnan lomautukset kunnan säästötoimina on poistuttava kunnanhallituksen ”työkalupakista”.

TOIMENPITEET

 1. Laadukas opetus ja ohjaus tarvitsee Sonkajärvellä riittävästi henkilökuntaa ja rahoitusta
 2. Oppituntien lisäksi koulun on tarjottava kiinnostavaa harrastustoimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän, näin syntyy entistä ehjempi koulupäivä, joka ehkäisee syrjäytymistä.
 3. Toisen asteen opiskelijoille turvataan mahdollisuus kulkea julkisilla kyydeillä opiskelupaikkakunnalle
 4. Sonkajärven lukion markkinointiin on panostettava huomattavasti enemmän
 5. Toisen asteen opiskelijoille kehitellään ns. ”kisällimalli”, jolla mahdollistetaan harjoittelupaikkoja mm. kunnassa.
 6. Turvataan koulupsyykkarin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluiden saatavuus.

Haluamme perheystävällisemmän kunnan

Sonkajärvi on pieni ja rauhallinen paikkakunta, jossa lapsilla on tilaa kasvaa ja kehittyä luonnon ympäröimänä. Suuremmat kaupungit ja lisäpalvelut ovat lyhyen matkan päässä. Pysyäkseen vireänä ja elinvoimaisena, kunnan tulee lisätä lapsiperheiden viihtyvyyttä ja turvata heille monipuoliset perhepalvelut.

 1. Ensi vuonna Sonkajärven kunta täyttää 100 vuotta. Vauvaraha 1000 € vuodesta 2022 alkaen.
 2. Kotihoidontuen kuntalisän korottaminen ja valtuutettujen yhteisen kirjoittamattoman sopimuksen luominen, että kuntalisä pidetään useamman vuoden samalla tasolla (tyyli sama kuin veroprosentin kohdalla). Lisäksi kodinhoidontuen kuntalisän maksukriteerit on uudistettava. Tällä hetkellä perheet ovat eriarvoisessa asemassa, riippuen siitä, missä kuussa lapsi on syntynyt.
 3. Lapsiperheiden infosivut laitetaan keskeiselle paikalle kunnan www-sivuille. Sivuilta löytyy kaikki tieto, mitä lapsiperhe tarvitsee. Sama info jaetaan myös lapsiperheisiin kerran vuodessa jaettavalla Lapsiperhe-infolehdellä.
 4. Kunnan tervehdyskäynti toteutetaan paikkakunnalle muuttaneisiin lapsiperheisiin.
 5. Puretun Virastotalon paikalle rakennettavalle uudelle torille perustetaan lapsiperheiden monipuolinen kohtauspaikka (mallia otetaan mm. Vieremältä).
 6. Lapsiperheille tarkoitettu kerhotoiminta otetaan uudestaan tarkasteluun (työryhmä). Korona-aikana entisenkaltainen kerhotoiminta ei enää toimi, vaan on luotava uusia toimintamalleja. Hyödynnetään kunnan tyhjiä tiloja, pitkäaikaistyöttömiä, kolmatta sektoria, vapaaehtoisia jne. Hankerahoitusta haetaan.

Työllistäminen

Sonkajärvellä oli tämän vuoden tammikuussa 233 työtöntä työnhakijaa. Heistä miehiä oli 156 ja naisia 77. Alle 25 -vuotiaita työttömistä oli 18, yli 50-vuotiaita 124, pitkäaikaistyöttömiä 50, vammaisia ja pitkäaikaissairaita 46. (Työllisyyskatsaus 2021)

Sonkajärven kunta on mukana maaliskuussa käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työvoimapalvelut siirtyivät kunnan järjestettäväksi. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilu jatkuu 30.6.2023 asti.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menot Sonkajärvellä oli vuonna 2020 yhteensä 214 009 euroa. Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 198 698 euroa, joten määrä lisääntyi viime vuonna 8,3 prosentilla. (Kela, tilastotietokanta Kelasto).

TOIMENPITEET

 1. Työllisyyden kuntakokeilun hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi kunnan on budjetoitava riittävästi rahaa työllistämiseen kunnan eri sektoreilla. Työpajojen toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä niin nuorten kuin ikääntyvien työttömien työllistäjänä.
 2. Julkisissa hankinnoissa on kilpailutuksessa otettava käyttöön myös sosiaaliset kriteerit. Yksi valintakriteeri on oltava vaikeasti työllistyvien työllistämisvelvoite Sonkajärven kunnan työllistämispalvelujen kautta. Näin vähennetään kunnan työttömyyteen liittyviä kustannuksia.
 3. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on käynnistettävä neuvottelut jatkuvan vartijakoulutuksen toteuttamiseksi Ylä-Savon alueella.
 4. Konsernissa toimivien yhteistyön lisääminen. Kunnan teknisen toimen, Sonkakodin, työpajan ja kansalaisopiston yhteistyön lisääminen toteutettava mm. yhteisillä toimitiloilla.

Kiinteistöt

TOIMENPITEET

 1. Kiinteistöillä on oltava jatkuvan korjaamisen periaate. Rakennusten oikea-aikainen ja oikeaoppinen huoltaminen ja korjaaminen takaa kiinteistöjen arvon säilymisen ja terveellisen asuin- ja työympäristön.
 2. Tarpeettomien kiinteistöjen osalta on päätöksentekoa nopeutettava (vuokraaminen, myynti, purkaminen), jotta kiinteistön vuosittaiset juoksevat kulut eivät rasittaisi kunnan taloutta.

Ilmastosta huolehtiminen

TOIMENPITEET

Me demarit haastamme teidät kaikki ilmastotekoihin!

 1. Kuljemme enemmän kävellen tai pyöräillen. Samalla säästämme energiaa, kunto nousee ja ilmasto kiittää.
 2. Lupaamme käyttää enemmän julkista liikennettä ja kimppakyytejä.
 3. Syömme enemmän kasviksia ja heitämme pois vähemmän.
 4. Suosimme lähellä tuotettua ruokaa, kierrätämme, lajittelemme.
 5. Ostamme kotimaisia tuotteita, oman paikkakunnan liikkeistä.
 6. Suunnittelemme ruokaostoksemme järkevämmin.
 7. Kun emme ole kotona, käännämme pattereita pienemmälle.
 8. Arvostamme puhdasta vettä, emme tuhlaa sitä.

Elinvoima

Kunnan talouden tasapainoilu vaatii jatkuvaa kriittistä tarkastelua, niin hallinnon- kuin palvelurakenteiden osalta. Jatkossa yhteistyö ympäristökuntien kanssa tulee olemaan merkittävä osa kuntaorganisaation toimintaa. Sonkajärven kunnan kehitys on kuntaliiton ns. elinvoimaindikaattori-tutkimuksessa mennyt vahvasti negatiiviseen suuntaan.

TOIMENPITEET

 1. Perustetaan Sonkajärven kuntaan elinkeinoasiamiehen määräaikainen virka.
 2. Aloitetaan yhteistyö Iisalmen elinvoimayksikön kanssa. Käynnistetään seudullinen elinkeinoyhteistyö.
 3. Matkailun edistäminen, monipuoliset asumisvaihtoehdot sekä lisääntynyt etätyö tuovat kuntaan uusia ihmisiä ja sitä kautta elinvoimaa.

Kaikkien asiointimahdollisuudet turvattava

Nykyään yhä suurempi osa eri virastojen asioinnista on siirtynyt nettiin, mutta arviolta vain viidesosalla 75- 89 vuotiaista on tietokone ja internetyhteys. Monella tähän ikäryhmään kuuluvalla ei ole myöskään nettipalveluihin kirjautumisessa välttämättömiä pankkitunnuksia. Lukuisilla pitkäaikaistyöttömillä ei ole minkäänlaisia tietokonetaitoja tai ne ovat puutteellisia.

Suuri osa suomalaisista on syrjäytymässä digitaalisesta yhteiskunnasta. Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kyliemme taajamissa asuu paljon ikäihmisiä, liikuntarajoitteisia… joilla ei ole kyytiä välttämättömille asioille (kauppa-pankki-apteekki-kirjasto-asiointipalvelut). Omana kulkuneuvona saattaa olla vain rollaattori ja omaisia tai läheisiä ei ole henkilöitä kuljettamassa. Tarvitsemme myös taajama-alueilla toteutettavan Pali-liikennöinnin, jotta tasa-arvoinen osallistuminen asioiden hoitoon toteutuisi.

Toimenpiteet: 😊

1. Digitalisointi ei saa lisätä ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä. Digitaalisen palvelun rinnalla on oltava mahdollisuus palveluun kasvokkain ja puhelimitse. Terveys- ja sosiaalitoimen puhelinasioinnista on tehtävä helpompaa.

2. Sonkajärven kunta vastaa siitä, että jokainen saa tarvittaessa apua ja ohjausta nettiasiointiinsa. Tämä toteutetaan joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna kolmannelta sektorilta tai paikallisilta pienyrittäjiltä.

3. Kunta järjestää maksutonta digilaitteiden ja -palveluiden opastusta ikääntyneille ja kaikille sitä tarvitseville . Opastus järjestetään joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna kolmannelta sektorilta tai paikallisilta pienyrittäjiltä.

4. Tarvitaan mm. ikäihmisille henkilökohtaista neuvontaa asioinnissa ja lomakkeiden täyttämisessä.

5. Ikäihmisten palveluopas on päivitettävä ja se on jaettava kunnan jokaiseen talouteen.

6. Pali-liikenne toteutetaan sivukylien lisäksi myös kunnan molemmissa taajamissa (aluksi 3 kk:n kokeilu).