TYÖLLISTÄMINEN

Työllistämisellä saadaan toimeentuloa työttömille – Ja säästöä kunnan työttömyydestä aiheutuviin menoihin.

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan 300 työttömyyspäivän ajan. Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi. Tuolloin kunta maksaa tätä niin sanottua sakkomaksua 363 euroa kuukaudessa yhtä työtöntä kohti 999 päivään asti, jonka jälkeen kunnan rahoitusosuus nousee 70 prosenttiin.

Kelan Kelasto -tilastotietokannan mukaan kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menot Sonkajärvellä oli vuonna 2020 yhteensä 214 009 euroa. Edellisenä vuonna vastaava summa oli 198 698 euroa, joten menot kasvoivat viime vuonna 8,3 prosentilla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on Sonkajärven kunnan tämän vuoden talousarviossa varattu 210 000 euroa.

Sonkajärvellä oli tammikuussa 233 työtöntä työn hakijaa. Vuotta aiemmin vastaava määrä oli 160. Työttömistä miehiä oli 156 ja naisia 77, alle 25 -vuotiaita oli 18, yli 50-vuotiaita 124, pitkäaikaistyöttömiä 50, vammaisia ja pitkäaikaissairaita 46. Vaikka työttömien määrä oli helmikuussa vähentynyt 11 työnhakijalla, niin pitkäaikaistyöttömien määrä oli pysynyt samana. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuussa 13,9 prosenttia. Tämän vuoden talousarviossaan kunta on asettanut lähivuosien tavoitteekseen työttömyysprosentin vuosittaisen keskiarvon painamisen alle 11 prosentin.

Sonkajärven kunta on mukana maaliskuussa käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työvoimapalvelut siirtyivät kunnan järjestettäväksi. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Oikea-aikaisella työllistämisellä on mahdollista vähentää edellä mainittuja kunnan työttömyyteen liittyviä kustannuksia. Jotta työllisyyden kuntakokeilun tavoitteet saavutetaan, kunnan on budjetoitava riittävästi rahaa työllistämiseen kunnan eri työyksiköissä. Työpajojen toiminta on turvattava ja niitä on kehitettävä niin nuorten kuin ikääntyvien työttömien työllistäjänä.

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista luoda työpaikkoja työttömille. Kuntapäättäjät voivat luoda sellaiset kilpailutussäännöt, joiden avulla työttömät pääsevät helpommin töihin. Hankintalaki mahdollistaa hankkijoita ottamaan hankintatoimessaan huomioon esimerkiksi työllisyyteen ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden asemaan liittyviä tekijöitä. Sosiaaliset kriteerit hankinnoissa voivat liittyä esimerkiksi työllisyysmahdollisuuksien luomiseen syrjäytymisvaarassa oleville.

Sonkajärven kunnan hankinnoissa on kilpailutuksessa otettava käyttöön sosiaaliset kriteerit. Yksi valintakriteeri on oltava vaikeasti työllistyvien työllistämisvelvoite Sonkajärven kunnan työllisyyspalvelujen kautta. Näin on mahdollista avata nuorille uusia ovia työelämään ja tukea pitkään työmarkkinoilta poissa olleiden työllistymistä.

Asko Julkunen

kuntavaaliehdokas (sdp)

sitoutumaton

Sonkajärvi